Psicología de l'educació

Intentem promoure el desenvolupament integral del potencial de cada nen, atenent les seves dificultats i intervenint des d’un enfocament global en el que es tingui en compte el context personal, sociofamiliar i educatiu. Les intervencions dins d’aquest àmbit té com a objectiu contribuir a la inclusió de l’alumnat amb algun tipus de necessitat educativa específica. Hi ha múltiples factors que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge (interessos, motivació intrínseca, extrínseca, autoestima, ...) i cal avaluar cada un d’ells per obtenir una visió del conjunt i poder determinar el tipus d’intervenció necessària.

Assessorem a famílies i professorat sobre qüestions relatives al desenvolupament psicològic i educatiu del nen. Trastorns específics que tractem dins d’aquesta àmbit són: Trastorn Específic de l’aprenentatge de la Lectura (Dislèxia), de l’Expressió escrita i Trastorn Específic de l’aprenentatge de les Matemàtiques.

Trastorn específic de l'aprenentatge de lectura. Dislèxia

Trastorn que afecta la precisió, la velocitat i/o la comprensió de la lectura que apareix en nens amb un nivell cognitiu dins de paràmetres de normalitat i sotmès a una situació educativa adequada.

Els objectius més importants de la intervenció són:

Trastorn específic de l'aprenentatge de les matemàtiques

Trastorn en el que la capacitat aritmètica, tant pel que fa al càlcul com al raonament matemàtic, es troba significativament per sota del nivell que correspon a l’edat del nen.

Els objectius més importants de la intervenció són:

Trastorn específic de l'aprenentatge de l'expressió escrita

Trastorn que implica la dificultat per part del nen per compondre textos escrits.

Els objectius més importants de la intervenció són:

logo colegi psicolègs catalunya logo colegi logopedia catalunya